Üznüksiz tok üpjünçiligi düşünjesi

Toruň naprýa .eniýesi we beýleki täsirler belli bir aralyk bilen üýtgese, durnukly çykyş tok üpjünçiligini üpjün edip biler.

Üznüksiz tok näme? Üznüksiz tok üpjünçiligi näme?

Yzygiderli tok manysyna meňzeş we umuman tapawutlandyrmagyň zerurlygy bolmadyk durnuk tok diýip hem atlandyryp bolar. Üznüksiz naprýa .eniýe düşünjesi bilen deňeşdirilende, hemişelik tok düşünjesine düşünmek has kyn, sebäbi gündelik naprýatageeniýe çeşmeleri gündelik durmuşda has ýygy duş gelýär. Saklaýjy batareýalar we gury batareýalar DC hemişelik naprýa .eniýe üpjünçiligidir, 220V AC bolsa hemişelik naprýa powereniýe üpjünçiliginiň bir görnüşi hasaplanyp bilner, sebäbi çykyş naprýa .eniýesi üýtgemän, çykyş tokynyň üýtgemegi bilen düýpgöter üýtgemeýär.

Ilki bilen bir mysal beriň: 1A-a düzülen hemişelik tok bahasy we iň ýokary çykyş naprýa 100eniýesi 100V çenli. Bu hemişelik tok çeşmesiniň tok wyklýuçatelini açanyňyzda, elektrik üpjünçiliginiň woltmetriniň we tok hasaplaýjysynyň näçeräk gymmatdygyny görersiňiz. Näme? Çykyş naprýa 100eniýesiniň 100V, çykyş tokynyň 0A bolandygyny ynam bilen görmek bolýar. Bir gezek bir adam sorady, sen 100V 1A hemişelik tok çeşmesi dälmi? Näme üçin çykyş 100V 1A däl? Bu ýerde düşündirmek üçin henizem Ohm kanunyny ulanmalydyrys. Nazary taýdan, munuň ýaly hasaplap bolar: elektrik üpjünçiliginiň çykyş naprýa Ueniýesi U = IR, bu ýerde U çykyş naprýa .eniýesi, men çykyş tok, R bolsa ýük garşylygy.

Aşakdakylar düşündirmek üçin 5 ýagdaýa bölünýär:

Elektrik üpjünçiligi ýük bolmasa, R çäksizlik, U = I * by bilen görkezilip bilner, sebäbi tok üpjünçiligi 1A tok çykaryp biler, eger tok üpjünçiligi 1A bolsa, U = 1A * ∞ = and, we Elektrik üpjünçiligi naprýa .eniýesi diňe 100V çykaryp biler Şübhesiz, elektrik üpjünçiligi diňe iň ýokary naprýa 100eniýesini 100V çykaryp biler. Elektrik üpjünçiligi çäksiz naprýa .eniýe çykaryp bilmeýändigi sebäpli, tok diňe gaty az baha bolup biler, ýagny häzirki çykyş 0A, ýagny I = U / R = 100V / ∞ = 0A.

Resistanceük garşylygy R = 200 ohm bolsa, onda tok üpjünçiligi diňe 100V çykaryp bilýänligi sebäpli, tok diňe 0,5A bolup biler, ýagny I = U / R = 100V / 200R = 0.5A

Resistanceük garşylygy R = 100 ohm bolsa, tok üpjünçiligi 100V çykaryp bilýän bolsa, tok 1A, ýagny I = U / R = 100V / 100R = 1A ýetip biler we çykyş tok diňe hemişelik tok bahasyna ýeter elektrik üpjünçiligi.

Resistanceük garşylygy peselmegini dowam etdirýän bolsa, ony 50 ohma üýtgediň. I = U / R = 100V / 50R = 2A formulasyna görä. Hereöne bu ýerde esasy zat, elektrik üpjünçiligimiziň hemişelik tok bahasy 1A bolan elektrik üpjünçiligi bolmagydyr, şonuň üçin bu wagt çykýan tok 2A däl-de, 1A bilen çäklendirilmäge mejbur bolup biler, şonuň üçin çykyş naprýa onlyeniýesi diňe mejbury bolup biler. 100V ýerine 50V-e düşmek. Bu ýerde henizem Ohmyň kanunyny, ýagny U = IR = 1A * 50R = 50V berjaý etmeli

Resistanceük garşylygy 0 ohm (bu gysga utgaşma) bolsa, çykyş tok diňe 1A bolup bilýänligi sebäpli, çykyş naprýa onlyeniýesi diňe 0V bolup biler, ýagny U = I * R = 1A * 0R = 0V

Aboveokardaky 5 mysaldan, ýük garşylygy gaty uly bolsa, tok üpjünçiliginiň çykyş toky hemişelik tok bahasyna ýetip bilmeýän bolsa, hemişelik tok çeşmesiniň çykyş naprýa .eniýesi awtomatiki usulda iň ýokary çykyş naprýa toeniýesine çenli ýokarlanjakdygyny görmek bolýar. Elektrik üpjünçiliginiň, diňe ýük garşylygy belli bir bahadan kiçi bolanda, elektrik üpjünçiliginiň çykyş toky hemişelik tok bahasyna ýetýär we elektrik üpjünçiligi hakykatdanam hemişelik işleýän ýagdaýynda. Resistanceük garşylygy bahasynyň kem-kemden peselmegi bilen çykyş toguny hemişelik saklamak üçin çykyş naprýa .eniýesi hem yzygiderli peselýär. Bu hemişelik tok düşünjesi.

Umuman aýdanyňda, hemişelik naprýa .eniýe üpjünçiligi bolsun ýa-da hemişelik tok üpjünçiligi bolsun, aslynda olar birmeňzeş. Olaryň çykyşy naprýa .eniýe we tok. Iki mukdardan elektrik üpjünçiligi diňe birine gözegçilik edip biler ýa-da naprýa .eniýäni durnuklaşdyryp biler, ýa toky durnuklaşdyryp biler, beýleki mukdary ýük garşylygy bilen kesgitlemeli, ýük garşylygy ulanyjy tarapyndan kesgitlenýär, şonuň üçin biri elektrik üpjünçiliginiň iki sany mukdary ulanyjy tarapyndan kesgitlenmeli. Diňe logika laýyklykda, Ohmyň kanunyna laýyklykda, ulanyjy ulanyp biler, çykyş naprýa .eniýesiniň we çykyş tokynyň bir wagtda berilip bilinjekdigi möhüm däl.


Iş wagty: Awgust-26-2021