Çalt zarýad berýän ykjam güýç çözgüdi üpjün edijisi haýsy çalt zarýad beriş tehnologiýasynyň siziň üçin has gowudygyny seljerýär

Ilki bilen zarýad beriş netijeliligini kesgitleýän fiziki formula seredeliň: energiýa W (bolup biler hereket et batareýanyň kuwwaty hökmünde) = güýç P × wagt T; kuwwat P = naprýa Ueniýe U × tok I, şonuň üçin belli bir batareýa kuwwaty bolan ýagdaýynda, güýjüň ululygy zarýad beriş wagtynyň tizligini kesgitleýär; güýç näçe köp bolsa, zarýad beriş wagty şonça gysga bolar. P = naprýa Ueniýe U × tok I formula formulasyna görä, zarýad beriş tizligini ýokarlandyrmak we zarýad beriş wagtyny azaltmak isleseňiz, aşakdaky üç usul bilen gazanyp bilersiňiz:

1. Üznüksiz naprýa; eniýe şertinde toky köpeltmek;   

2, tok hemişelik bolanda naprýa; eniýeni ýokarlandyryň;   

3, çalt zarýad bermegi amala aşyrmak üçin naprýa .eniýe we tok şol bir wagtda artdyrylyp bilner.

Güýç, tok we naprýa .eniýe arasyndaky baglanyşyk üçin ýönekeý bir meňzeşlik edip bileris. Bu wannada suw guýmak ýalydyr. Naprýatageeniýäniň we tokyň ýokarlanmagy, birligiň dowamynda suwuň çykarylyşyny we suw akymynyň tizligini ýokarlandyrmak ýalydyr. Parametrleriň biri ýa-da ikisi gowulaşanda, suwy doldurmagyň netijeliligi tebigy ýagdaýda ýokarlanýar we hammam çalt doldurylýar. Suw bilen doldurmagyň tizligi (doly zarýad) hem ep-esli ýokarlanar. Häzirki wagtda köp öndürijiniň çalt zarýad beriş çözgütleri ýetmek üçin naprýa .eniýäniň ýokarlanmagyna (ýa-da şol bir wagtyň özünde çykyş naprýa .eniýesini we toky ýokarlandyrmaga) bil baglaýar.

Elmydama “Hil ilki, Müşderi Supremeokary” düşünjesini durmuşa geçirýäris, müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümiň hilini we çykdajylaryny yzygiderli ýokarlandyrýarys we win-win hyzmatdaşlygyny gazanmak üçin uzak möhletli we durnukly gatnaşyklary dowam etdirýäris!

 


Iş wagty: Awgust-26-2021