Medeniýet

zGZAdC4WNS_small

Korporasiýa çykýar

Pragmatiki, başarnykly, täzelikçi, ulumsylyksyz ýeňmek, ruhdan düşmän şowsuz bolmak, maksada ýetmezden ozal öňe git.

Işleriň ýörelgeleri

Aýaklaryňyzy ýere goýuň, maksat gözläň, synagdan gaça duruň, hakykatda mümkin bolan zatlary ediň, jogapkärli işleri ediň we jemgyýet üçin peýdaly zatlary ediň.

Esasy gymmatlyklar

Işgärleriň şahsy işlerini kompaniýanyň uzak möhletleýin ösüş meýilnamasyna goşuň, padamlara gönükdirilen we adamlar bilen sazlaşykly ösüşe ýetmek korporatiw.

Iş stili

çynlakaý we öz-özüne itergi, işläp we ýaşap biler bir wagtda. Işgärleriň hormat we wezipe duýgusyny döretmek. Gaty we tertipli we başgalara ýumşak

ec3035a58d685f0a931062dc5fc6d7ca