Biz hakda

J9M8BW-2

Korporasiýa medeniýeti

Hongkong Guijin Technologh Limited, elektrik adapterlerini dizaýn edýän, ösdürýän, öndürýän we satýan we elektrik üpjünçiligini üýtgedýän hünärmen kärhana. Kompaniýanyň esasy önümleri 1W-den 500W-a çenli bolup, ses we wideo, kiçi elektrik enjamlary, IT, aragatnaşyk, yşyklandyryş we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Önümlerimiz UL, ETL, FCC, GS, CE, CB, PSE, SAA, KC, BS, CCC we ş.m. ýaly doly halkara sertifikaty bolan köp ýurtlara we sebitlere eksport edilýär. Şu wagta çenli 3 milliondan gowrak maýa goýduk Önüm sertifikaty üçin RMB, ähli önümler iň soňky howpsuzlyk we kadalaşdyryjy standartlara laýyk gelýär, mysal üçin UL60950, EN62368, EN60950, EN60065, EN60335-2-29, EN61558-2-16, EN61347, GB4943, GB8898, GB19510 we ş.m. , beýleki howpsuzlyk şahadatnamalaryna ýüz tutup bileris we müşderiniň talaplaryna laýyklykda ýöriteleşdirilen önümleri berip bileris.

biao

Korporasiýa çykýar: Pragmatiki, başarnykly, täzelikçi, ulumsylyksyz ýeňiş gazanmak, ruhdan düşmezden şowsuz bolmak, maksada ýetmezden ozal öňe gitmek.

Işleri etmegiň ýörelgeleri: Aýaklaryňyzy ýere goýuň, maksat gözläň, synagdan gaça duruň, hakykatda mümkin bolan zatlary ediň, jogapkärçilikli işleri ediň we jemgyýet üçin peýdaly zatlary ediň.

Esasy gymmatlyklar: Işgärleriň şahsy işlerini korporatiwiň uzak möhletleýin ösüş meýilnamasyna birleşdiriň, adamlara gönükdirilen we adamlar bilen kompaniýanyň arasynda sazlaşykly ösüş gazanmak.

Iş stili: çynlakaý we özbaşdak, bir wagtyň özünde işläp we ýaşap biler. Işgärleriň hormat we wezipe duýgusyny döretmek. Gaty we tertipli we başgalara ýumşak

Korporasiýa medeniýeti

Hongkong Guijin Technologh Limited, elektrik adapterlerini dizaýn edýän, ösdürýän, öndürýän we satýan we elektrik üpjünçiligini üýtgedýän hünärmen kärhana. Kompaniýanyň esasy önümleri 1W-den 500W-a çenli bolup, ses we wideo, kiçi elektrik enjamlary, IT, aragatnaşyk, yşyklandyryş we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

Önümlerimiz UL, ETL, FCC, GS, CE, CB, PSE, SAA, KC, BS, CCC we ş.m. ýaly doly halkara sertifikaty bolan köp ýurtlara we sebitlere eksport edilýär. Şu wagta çenli 3 milliondan gowrak maýa goýduk Önüm sertifikaty üçin RMB, ähli önümler iň soňky howpsuzlyk we kadalaşdyryjy standartlara laýyk gelýär, mysal üçin UL60950, EN62368, EN60950, EN60065, EN60335-2-29, EN61558-2-16, EN61347, GB4943, GB8898, GB19510 we ş.m. , beýleki howpsuzlyk şahadatnamalaryna ýüz tutup bileris we müşderiniň talaplaryna laýyklykda ýöriteleşdirilen önümleri berip bileris.

J9M8BW-2
biao

Korporasiýa çykýar: Pragmatiki, başarnykly, täzelikçi, ulumsylyksyz ýeňiş gazanmak, ruhdan düşmezden şowsuz bolmak, maksada ýetmezden ozal öňe gitmek.

Işleri etmegiň ýörelgeleri: Aýaklaryňyzy ýere goýuň, maksat gözläň, synagdan gaça duruň, hakykatda mümkin bolan zatlary ediň, jogapkärçilikli işleri ediň we jemgyýet üçin peýdaly zatlary ediň.

Esasy gymmatlyklar: Işgärleriň şahsy işlerini korporatiwiň uzak möhletleýin ösüş meýilnamasyna birleşdiriň, adamlara gönükdirilen we adamlar bilen kompaniýanyň arasynda sazlaşykly ösüş gazanmak.

Iş stili: çynlakaý we özbaşdak, bir wagtyň özünde işläp we ýaşap biler. Işgärleriň hormat we wezipe duýgusyny döretmek. Gaty we tertipli we başgalara ýumşak

Korporasiýa jemgyýetçilik jogapkärçiligi

◆ 1. Ideologiýany üýtgediň we sosial jogapkärçilik ulgamyny işjeň guruň

Jemgyýetçilik jogapkärçiligi duýgusy bolmadyk korporatiw gitdigiçe güýçlenýän bäsdeşlikde berk durup bilmez diýen düşünje, kompaniýanyň ähli taraplaryna aralaşýar we sosial jogapkärçilik ulgamynyň döredilmegine kömek edýär.

◆ 2. Ykdysadyýeti güýçli ösdüriň we iş basyşyny aýyryň  

Ykdysadyýeti ösdürmäge, ýurt üçin käbir iş basyşlaryny çözmäge, sosial üpjünçiligiň durnuksyz faktorlaryny azaltmaga we jemgyýetçilik jogapkärçiligini ýerine ýetirmäge çalyşyň.

Scientific 3. Ylmy dolandyryşy güýçlendiriň we daşky gurşawy goramaga üns beriň   

Biziň kärhanamyz ISO9001 hil dolandyryş ulgamyny we ISO14001 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy sertifikatyny yzygiderli geçdi. Daş-töwerekdäki gurşawy goramak, işgärleriň saglygy we howpsuzlygy we beýleki taraplar jemgyýetçilik jogapkärçiligini has köp görkezýär. Korporatiw önümler, elektroniki önümleriň we ýaşyl önümçiligiň hilini hasam ýokarlandyran milli hökmany önüm 3C şahadatnamasyndan geçdi.

◆ 4. Adamlara gönükdirilen we işgärlere ideg  

Biziň korporasiýamyz hemişe "adamlara gönükdirilen" dolandyryş pelsepesini alyp bardy, işgärleriň şahsy gymmatlyklaryny we paýdarlar jemgyýetiniň gymmatlyklaryny birleşdirdi we hiliň esasyny gözlemek bilen korporatiw medeniýeti kemala getirdi. Işgärler bilen kärhana zähmet şertnamasyna gol çekiş derejesi 100% -e ýetdi. Korporasiýa işgärler üçin sosial ätiýaçlandyryş, işsizlik ätiýaçlandyryşy, lukmançylyk ätiýaçlandyryşy, iş bilen baglanyşykly şikes ätiýaçlandyryşy, enelik ätiýaçlandyryşy we beýleki ätiýaçlandyryş görnüşleri bilen üpjün edýär we işgärleri kanuny hukuklaryny we bähbitlerini goramak üçin fiziki barlaglary geçirmegi yzygiderli guraýar.

Işgärleriň ykdysady girdejilerini üpjün etmek üçin berk sylag we jeza ulgamyny ornaşdyrmak; işgärleriň şahsy howpsuzlygyny netijeli goramak, zähmet howpsuzlygy habardarlygyny we howpsuzlyk barlaglaryny güýçlendirmek, howpsuzlyk bilimini we howpsuzlyk okuwlaryny güýçlendirmek, işgärleriň hünär howpsuzlygy habardarlygyny we öz-özüňi goramak habardarlygyny ýokarlandyrmak maksady bilen. berjaý edilişine we tertip-düzgünine düşünmek; işgärleriň hal-ýagdaýyny kem-kemden gowulaşdyrmak.

◆ 5. Korporatiw bitewiligiň gurluşygyny güýçlendiriň we jemgyýetçilik jogapkärçiligini ýerine ýetiriň

Graduallyuwaş-ýuwaşdan ösüp we ösüp barýarka, korporasiýamyz bitewiligiň gurulmagyna hemişe ähmiýet berýär, bütewiligi dolandyrmagyň modelini täzeleýär, bütewiligi gurmagyň maksatlaryny düzýär we bitewilik dolandyryş ulgamyny döredýär.

Durnukly ösüşi gazanmak üçin ähli önümler ROHS, REACH, PAHS we Prop65 daşky gurşawy goramaga laýyk gelýär we DOE VI we COC GEMS ýaly energiýa netijelilik standartlaryna laýyk gelýär.
Standartlaşdyrmagy ösdürmäge borçlanýarys we ISO 9001: 2008 we ISO 14001: 2004 hil ulgamyndan geçdik. Ösen enjamlar, netijeli önümçilik, berk hil gözegçiligi, ökde işçiler, güýçli gözleg we satuw topary Guijin tehnologiýasynyň dowamly ösmegi üçin esas bolup durýar.

Elmydama “Hil ilki, Müşderi Supremeokary” düşünjesini durmuşa geçirýäris, müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümiň hilini we çykdajylaryny yzygiderli ýokarlandyrýarys we win-win hyzmatdaşlygyny gazanmak üçin uzak möhletli we durnukly gatnaşyklary dowam etdirýäris!